Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bãi gì còn gọi Tầm Dương
Núi Nhỏ, núi Lớn hai bên, sóng hiền?