Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Anh em cao bằng nhau
Ra cửa là chạy mau
Anh cách em một bước
Chẳng thể đuổi kịp nhau.
(Là cái gì?)