Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về thánh địa Mỹ Sơn.
Khu đền đài lớn, nằm trên đất nào?