Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ai về sông Mã mà xem
Cửa mà bảo lạch dài ngàn năm qua?