Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng xây dựng Lũy Thầy
Quân sự nổi tiếng, thơ văn đại tài?