Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng xây dựng Loa Thành
Nước nhà Âu Lạc, chống quân giặc Tần?