Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai người yêu nước thiết tha
Luôn mong công nghiệp nước nhà chấn hưng.
Tên cùng sông núi tên chung
Nghề sơn nổi tiếng khắp vùng từ xưa?
(Là ai?)