Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người trẻ tuổi anh hùng
Phất cờ sáu chữ, vẫy vùng đánh Nguyên?