Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người ở huyện Nghi Xuân
Thuộc miền Hà Tĩnh, viết nên Truyện Kiều
Vần thơ xuất chúng kỳ tài
Danh nhân thế giới đời đời ngợi khen?