Câu đố lịch sử:

Ai người hóa phép về trời
Sau khi đánh đuổi tơi bời giặc Ân
Vua gì đã bốn nghìn xuân
Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ?
(Là những ai?)