Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người hào trường Lam Sơn
Sớm nuôi chí lớn giết quân giặc thù
Mười năm kháng chiến núi sâu
Giặc Minh tan tác, dựng xây Lê triều?