Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người dâng sớ lên vua
Chém bảy nịnh thần những loạn quốc gia
Dụ Tông cương quyết không nghe
Liền xin “treo mũ” từ quan về nhà?