Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người đan sọt bên đàng
Mãi lo việc nước chẳng màng tướng quân?