Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ải Nam Quan biệt cha già
Trở về cố quốc, thù nhà lo toan
Lam Sơn góp sức góp tài
Mười năm kháng chiến dẹp loài giặc Minh?