Câu đố chữ gì:

Để nguyên khuyên gắng sức
Mất mũ chẳng mất gì
Khi huyền về thay sắc
Vì cất cánh bay đi?