Câu đố khác:

Vốn loài chuyện bắt vịt, gà
Mất đuôi xuống nước, hóa ra khác loài?