Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vịnh nào riêng nét thi nhân
Văn, từ viết lách mỗi phần khác nhau?