Ngỗng ta không chịu học

Lai khoe biết chữ rồi

Khi bị đưa sách ngược

Ngỗng cứ tưởng là xuôi

Cứ giả vờ đọc nhẩm

Làm Vịt con tức cười!

Vịt con khuyên một hồi

Ngỗng ngỗng ơi! Học! Học!…

Ngỗng ngỗng ơi! Học thôi!