Câu đố về các nhân vật lịch sử:

ua gì cầu cứu quân Thanh
Mở đường xâm lược, chiến tranh nước nhà