Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tướng tài trang liệt oai hùng
Quyết không khuất phục giặc thù phương Tây
Đà Nẵng, Gia Định, Hà Thành
Bị thương chịu chết, chọn đường tự do?