Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tướng quân “Thập đạo” nhà Đinh
Cũng là vua của Tiền Lê, tên gì?