Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Trong tay hết bạc, lại vàng
Thợ gì trang sức trẻ già đều đeo?