Câu đố về đồ vật:

Tròn tròn như lá tía tô
Đông Tây Nam Bắc đi mô cũng về?