Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Trên hang đá, dưới hang đá
Giữa có con cá thờn bơn.
(Là gì?)