Câu đố về quả:

Trẻ xanh, già lại cũng xanh
Phận em em chịu, trách anh không đành?