Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng nguyên lanh trí ai bì
Trổ tài ứng đối, sứ Tàu khiếp kinh?