Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trái gì tròn tựa trái cà 

Trong ruột nóng bỏng, ngoài da lạnh dần?

Đố là trái gì?