Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tôi từ lòng đất mà lên
Luyện qua lửa đỏ nặng bên dẻo dai
Từ hoang sơ đến tương lai
Giúp người bước những chặng dài vượt lên.
(Là gì?)