Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tiếng tăm vang tới kinh sư.
Vua Trần giao giữ chức cao trong triều?
Sớ dâng chém bảy nịnh thần
Tiếc vua hèn kém không cần ý hay?