Câu đố về đồ vật:

Tiên học lễ, hậu học văn
Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?