Câu đố tỉnh thành:

Thủ đô gang thép là đây
Thủ đô kháng chiến những ngày gian lao
Vùng chè danh tiếng từ lâu
Sông Công, núi Cốc ai nào chẳng say?