Mít vàng, cam đỏ

Hồng chín, quýt xanh

Bốn anh đều lành

Thích ăn quả gì?

Quýt bé con con

Cam tròn ung ủng

Mít bằng cái thúng

Hồng đỏ hồng ngâm

Thích ăn quả gì?