Câu đố tổng hợp:

Than than lửa lửa, thằng dưới nằm ngửa
Thằng giữa chịu đòn, thằng trên đánh xuống
Một thằng vừa khéo vừa không
Uốn ngay, uống vẹo, sửa tròn, sửa vuông
Là gì?