Câu đố về thức ăn:

Thân em như đám lục bình
Ba chìm bảy nổi; trắng ngoài, son trong?