Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Tan năm vạn quân Xiêm,
cùng toàn bộ chiến thuyền
Bị Nguyễn Huệ tiêu diệt.
Trận đánh thật vẻ vang?

Đố là sông gì?