Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Suốt ngày đêm chỉ có nằm
Ai thích chữ nghĩa thì cần đến tôi.
Không hề nói nặng một lời
Chỉ kêu tong tóc để mời chữ ra.
(Là cái gì?)