Thầy giáo hỏi Giôn(con trai của một găngxtơ Mĩ):

 - Em hãy làm lại phép cộng 13 đô la + 25 đô la + 19 đô la.

 - Thưa thầy, tại sao con phải làm lại ạ?

 - vì em công sai, kết quả của em còn thiếu.

 - Thưa thầy, thiếu bao nhiêu ạ?

 - Em hãy cộng lại cẩn thận sẽ thấy ngay: em công thiếu 2 đô la.

 Giôn bèn móc túi lấy ra 2 đô la:

 - Vậy em xin bù 2 đô la này cho đủ, thay vì em phải làm lại phép tính!