Sư Tử loan báo: Ta sắp tắt thở, các loài hãy mau mau vào hang nghe ta dặn dò. Nghe vậy, Trâu, Bò, Cầy, Báo,.. cả lũ nhanh nhảu rủ nhau vàng hang Sư Tử.

 Mấy ngày sau, Sư Tử đi ra thấy Cáo đang có mặt ở ngoài hang. 

 - Sao mày ở ngoài này, chẳng vào hang gặp ta hả?

 - Tâu ngày, thần chỉ thấy toàn dấu chân đi vào, mà chẳng thấy thấy dấu chân đi ra, thần đành phải nán lại ở ngoài này, chờ các loài đi ra đã ạ!