Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì sấm sét trên cao
Trẻ già nghe đến, thảy đều hãi kinh?

Đố là sông gì?