Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Sinh ra ở đất Biên Hòa
Núi gì rồng lớn, một vùng cảnh quan?