Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sĩ gì tô vẽ giang sơn
Điểm trang gấm vóc đẹp tươi muôn phần?