Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Sáng danh “Thập đạo Tướng quân”
Tiền Lê dựng nghiệp, lên ngôi vua gì?