Câu đố về quả:

Quả gì lủng lẳng trên cao
Quạ ăn, quạ hứa ngày sau trả vàng?