Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì gây chuyện cho lòng cam đau?