Năm và Sáu đi qua vườn quả. Năm thấy quả bứa liền la to. Sáu nhanh tay nhặt lấy. Hai đứa tranh nhau, cứ giành qua giành lại. Vừa may có cậu Cả đi qua, hia đứa nhờ phân xử.

 Nghe hai đứa lần lượt kể lại chuyên đã xảy ra, cậu Cả lấy dao bổ quả bứa ra làm hai rồi phán quyết: "năm, mày thấy quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Sáu, mày nhặt quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Dành phần ruốt trả thù lao cho quan tòa phân xử, của tao". Cậu Cả vừa ăn vừa bỏ đi. Hai đứa ngẩn tò te trơ mắt ra