Sau đêm mưa

  Sau trận mưa đêm hôm qua, con đường ven làng trơn như đổ mở. Tam học về, các bạn học sin phải men theo bờ cỏ, lần từng bước một để khỏi trượt chân ngã.

  Chợ có một cụ già từ phía trước đi lại, tay dắt một mem nhỏ, vất vả lắm hai bà cháu họ mới đi được một quảng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều đứng tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già bà em nhỏ.

  Bạn Hương cầm tay cụ:

  - Bà đi lên vẹ cỏ kẻo ngã ạ!

  Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:

  - Bà ơi, để cháu dắt em bé cho!

  Đi khỏi quảng đường trơn, bà cụ cảm động nói:

  -  Các cháu biết giúp đỡ người già và em nhỏ thế này là tốt lắm. Bà cảm ơn các cháu