Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi cao, cao chẳng bằng ai
Mở miệng lại bảo bao trùm khắp nơi?