Nu na nu nống

Cái bống nằm trong

Cái ong nằm ngoài

Cái khoai chấm mật

Phật ngồi Phật khóc

Con cóc nhảy ra

Con gà ú ụ

Nhà mụ thổi xôi

Nhà tôi nấu chè

Tay xòe chân rụt.