Lão nhà giàu dặn anh đầy tớ:

 - Mày ăn nói cọc lóc, người ta cười cả tao. Từ rầy, hễ nói gì thì phải nói có đầu có đuôi nghe chưa!

 Một hôm, lão ăn mặc chỉnh tề, ngồi hút thuốc. Anh đầy tớ đứng hầu, chắp tay chậm rãi thưa:

 - Thưa ông, con tằm nhả tơ. Người ta mang tơ ra chợ bán. Người Tùa mua tơ đem về dệt thành the, rồi mang the sang bán cho ta. Ông mua the về may áo. Hôm nay, ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc rơ vào áo ông. Áo ông đang cháy đấy ạ!

 Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy bằng bàn tay rồi!