Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ngọn gì không mọc trên cây
Ngon cao, ngon thân bủa vây mịt mùng

Đố là gì?